گروه علوم اجتماعی لرستان

فعالیت های گروه علوم اجتماعی متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان لرستان

طرح درس مطالعات اجتماعی

نام شهرستان /ناحيه/منطقه :

نام آموزشگاه : الف

پايه : اول انساني

نام كلاس :

زمان تدريس : 90 دقيقه

عنوان درس : آسیب های گروهی

صفحات كتاب :

نام مدرس : آقای الف

تاريخ :

مهارت‌هاي قبل از تدريس

تحليل آموزشي

(رئوس مطالب)

آسیب های گروه -  دوگانگی ارزش – بیگانگی با جامعه – مطلق گرایی گروهی – تبعیت بی چون و چرا و شخصیت تابع

 

 

هدف هاي كلي درسي

1-      با آسیبهای گروه آشنا شود .

2-      با دو گانگی ارزش آشنا شود .

3-      با بیگانگی از جامعه و مطلق گرایی گروهی آشنا شود .

4-      به تبعیت بی چون و چرا و شخصیت تابع پی ببرد

هدف هاي رفتاري

1- انواع آسیب های گروه را نام ببرید .          2- دوگانگی ارزشی را تعریف کند .

3- پیامدهای دوگانگی ارزش بر فرد بیان کنید .      4- یگانگی با جامعه را شرح دهد.

5- تاثیر مطلق گرایی گروهی بر جامعه را تجزیه و تحلیل کنید .

6- تبعیت بی چون و چرا و ایجاد شخصیت و اثرات آن را بر فرد توضیح دهید .

7- نمونه هایی از گروههای مطلق گرا در طول تاریخ را نام ببرید .

8- نمونه هایی از گروههای که در آنها انتقاد و سوال نابهنجار شناخته می شود را نام ببرد .

9- خصوصیات افراد مطلق گرا ( متحجر ) را بنویسید .

پيش دانسته‌ها

تعریف گروه – هنجارهاو ارزشهای گروهی  - گروه ملت  - تاثیرات گروه بر فرد – رابطه گروهها با یکدیگر

ارزشيابي ورودي

گروه را تعریف کند .          گروه چگونه باعث شکل گیری جهت گیری ها درفرد می شود. توضیح دهید . 

تعامل اجتماعی را تعریف کند .                انواع رابطه گروهها با یکدیگر را نام ببرید .

ارزش های گروه  را تعریف کند .

 

نتيجه

متناسب با شرایط

 

انتخاب رسانه‌هاي آموزشي متناسب با محتوا

1 تخته سیاه – گچ – کتاب – تصاویر

 

انتخاب روش‌هاي تدريس متناسب با محتوا

کارآیی تیم – پرسش و پاسخ

 

مهارت‌هاي ضمن تدريس

1- سلام و احوالپرسي و حضور و غياب:

زمان 4دقيقه

2- اجراي ارزشيابي ورودي

زمان15 دقيقه

3- مرور مطالب گذشته

زمان 5 دقيقه

4- آماده سازي و ايجاد انگيزه

زمان4 دقيقه

5- معرفي موضوع درس جديد

زمان4 دقيقه

6- ارائه درس جديد : به صورت فردي و گروهي و با نظارت و همكاري دبير

الف- فعاليت‌هاي فردي دانش‌آموزان : متن درس را به صورت فردی مطالعه می کنند و به پرسش ها به صورت فردی پاسخ می دهند.

ب- فعاليت‌هاي گروهي دانش‌آموزان : به بحث و تبادل نظر در مورد درس و پرسش های مطرح شده     می پردازند و به پرسش های گروهی پاسخ می دهند.

 

زمان 35 دقيقه

7- جمع‌بندي : فعاليت‌هاي گروهي دانش‌آموزان و پاسخ آنان مورد نقد و بررسي قرار گرفته و سپس نمره‌گذاري و در نهايت موارد پيچيده توسط دبير شرح داده می شود و خلاصه درس بيان مي‌گردد.

زمان 10 دقيقه

8- ارزشيابي پاياني : 1- آسیب های گروهی را نام ببرید؟        2-  منظور از دوگانگی ارزشی چیست و چه تاثیری بر شخصیت افراد دارد؟    3-  خصوصیات افراد مطلق گرا را بنویسید؟         4-  بیگانگی از جامعه چه تاثیری بر شخصیت افراد دارد؟       و ....

زمان 10 دقيقه

مهارت‌هاي پس از تدريس

تعيين تكليف : تاثیر مطلق گرایی گروهی بر انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در استان خود بررسی نموده و نتایج را به کلاس ارایه دهید.

 

زمان3دقيقه

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۵ساعت 9:57  توسط گروه علوم اجتماعی  |